LAR Lokal afledning af regnvand

Klimaet har over de sidste år ændret sig, og mange steder ser man at de eksisterende løsninger med håndtering af regnvand simpelthen ikke at håndtere de mængder som vi ser i dag. Vi tilbyder at etablere diverse typer af anlæg der kan håndtere regnvandet så det nedsives på egengrund, bortledes eller at der etableres et forsinkelses basin til at håndtere en større mængde regnvand, 

I mange tilfælde ser kommunen gerne at kunder på ledningsnettet, selv finder andre løsninger for bortskaffelse af regnvand, da de enorme mængder regnvand tit ender i en overbelastning af kloaknettet. Det betyder at du som medlem af den kloakforsyning, ofte kan få dit tilslutningsbidrag tilbage fra forsyningen, såfremt du vælger at etablere en lokal bortskaffelse af rengvand.

Igen beskriver Betalingsloven hvor stor en del af tilslutningsbidraget du som kunde kan få tilbage ved udmeldelse, og beløbet vil oftest ligge omkring  17.000 kr.

Du har også mulighed for genbrug af regnvand, vil tilbyder at forstå kloakdelen, samt nedgravning af tank og ledning, tilslutning og indvendig ledningsføring skal en VVS-installatør forestå. Vandet kan bruges til tøjvask, toiletskyl og udendørs brug, så som havevanding, bilvask og lign. Dette en en fremragende mulighed for ikke at bruge rent drikkevand til at skylle ud i toilettet med!